नयाँ प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बधी सूचना

Diploma In Hotel Managemnt Pre-Diploma In Hotel Management Pre-Diploma In Culinary Arts Pre-Diploma in Plant Science Pre-Diploma in Live Stock Production/Animal Health 1. सम्वन्धित विषयको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय लिई समग्रमा न्यूनतम स्तरिकृत अंक ४.० मा १.६ जि.पि.ए. हुनुपर्ने अथवा सो सरह।…

Read More